Rezoluce Svobodný rok 2015 a Tisková zpráva Svazu pacientů
Tisková zpráva Grémia Svazu pacientů ČR

Je rok 2015. Už 2 roky řeší český stát, pro pochopení - Vláda ČR, MZ ČR a Parlament ČR léčbu nemocných pomoci léčebného konopí. A jak je dostupná léčba konopím?!

 

Vládo České republiky: Proč není dostupná léčba konopím?


Podle zprávy ČTK Ministerstvo zdravotnictví vybralo podle nejnižší nabídnuté ceny dodavatele 40 kg léčivého konopí ročně. Má ho dodávat firma sídlící ve Slušovicích za cenu 68 Kč za jeden gram. Smluvený objem dodávky má stačit k léčení 111 pacientů, takže cena suroviny pro jednoho pacienta je 24 500 Kč.

Je to zřejmě způsobeno malým objemem dodávky, například jeden gram při desetkrát větším smluvním objemu by asi vyšel několikrát levněji. Zároveň se vnucuje otázka, proč má jít o 111 pacientů, domnívali jsme se, že počet případů, u kterých je léčba konopím vhodná, je daleko větší.

Ptáme se, co na to říká příslušná odborná komise ČLS-JEP a co říká Etická komise MZ. Co se stane s těmi pacienty, na které nezbude léčivé konopí?

Ptáme se Ministerstva zdravotnictví, proč nebyla zveřejněna závislost ceny produktu na objednaném množství.
Musíme konstatovat, že je to podivné jednání státu ve věci konopí.

Pokud nebudou uspokojeni všichni pacienti, kteří léčbu konopím potřebují a nebude za ně plně hrazena pojišťovnou, považujeme za nutné, aby si pacienti mohli konopí potřebné k léčení na základě lékařského předpisu sami pěstovat.

Praha 1.1.2015


Expremiér Petr Nečas k zastavení kriminalizace občanů - únor 2011


Vážená paní, vážený pane,
odpovídám na Váš hromadný e-mail, v němž mě žádáte o veřejné vyjádření k problematice léčby konopím.

Jsem si vědom, že jsou stále častěji a hlasitěji slyšet názory o léčebných účincích konopí - zde se dá diskutovat o termínu „léčebné" - jde spíše o tlumení příznaků různých chorob. Tuto vlastnost konopí nikdo zásadně nepopírá, z profesionálního (odborného) hlediska je však důležité, že nejsou známy mechanismy tohoto působení, dávkování, možnost případného poškození zdravotního stavu pacienta léčeného současně jinými léčivými přípravky - tedy základní podmínky, které musí splnit registrovaný lék.
Na straně druhé stojí studie připouštějící možnost přímého poškození zdravotního stavu u predisponovaných jedinců, tj. být spouštěcím mechanismem např. u psychických poruch, což by teoreticky u kritických zdravotních stavů nemuselo hrát zásadní roli.

Naprosto zásadní námitkou pro volné použití konopí (a to všude na světě) je však prakticky 100% pravděpodobnost jeho zneužití a rozšíření v té části populace, která jej bude používat výhradně jako drogu. Je mi líto, ale skutečnými viníky situace, kterou popisujete, není Ministerstvo zdravotnictví, ani lékařská obec, ale právě to neuvěřitelné množství kuřáků marihuany, kteří ji zneužívají, a právě Česká republika je na jednom z prvních míst ve zneužívání marihuany. 

Proto je také v současné době konopí s obsahem tetrahydrokanabinolů (THC) vyšším než 0,3% zařazeno zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, mezi omamné látky s velmi přísným dohledem, které nelze volně pěstovat a používat. Konopí s nižším obsahem uvedených látek se může běžně pěstovat pro průmyslové použití.

Dosud také není zcela jasné a prokázané, že jedinou účinnou látkou obsaženou v konopí je právě zmiňované THC. Konopí obsahuje několik desítek různých kanabinoidů a dalších látek, jejichž působení jak jednotlivě, tak i v souhrnu či kombinacích není dosud prozkoumáno a není vyloučeno, že i tyto další látky v konopí mohou působit blahodárně, aniž by byly zneužitelné.
Situace kolem konopí není pouze vnitřní záležitostí České republiky, ale je nepřetržitě sledována INCB (Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek) i OSN (Organizace spojených národů), které v případech, kdy dojde k porušení mezinárodních úmluv velmi rychle reagují a obracejí se na Českou republiku se žádostí o podání vysvětlení a nápravu.
Chtěl bych zdůraznit, že Ministerstvo zdravotnictví v žádném případě nehodlá zabraňovat nebo klást překážky využití léčebných účinků konopí, bude-li na předpis a podáváno lékařem ve formě léčivého přípravku s definovaným (přesně stanoveným) obsahem účinných látek a řádně registrovaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Z administrativního hlediska nic nebrání ani eventuálnímu standardnímu dovozu takového léčivého přípravku ze zemí, které by takový přípravek vyráběly, pokud výrobce požádá o registraci na našem území. Prozatím lze využít možnost individuálního dovozu léku registrovaného v zahraničí, v takovém případě ovšem lékař, který takový přípravek předepíše a nechá pro pacienta přivézt, bere na sebe veškerá rizika spojená s případnými nežádoucími účinky nebo komplikacemi a cenu musí prozatím plně uhradit pacient.
V současné době je možné využití léčivých přípravků s obsahem dronabinolu (delta 9 THC), a to Marinol tablety (výrobce USA) a Dronabinol tablety (výrobce Kanada) a léčivé přípravky obsahující konopný extrakt, vyrobené jako kterékoliv léčivo, a to Sativex nosní sprej (výrobce Velká Británie). Uvedené přípravky lze opatřit pro jednotlivé pacienty za podmínek stanovených pro výše uvedený individuální dovoz léku registrovaného v zahraničí.
Tyto přípravky, vzhledem k tomu, že jejich účinné látky se řídí zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, mohou být dováženy a distribuovány na základě vydaných povolení Ministerstva zdravotnictví a v lékárnách vydávány pouze na lékařem předepsaný recept s modrým pruhem.

K předmětné záležitosti poznamenávám, že Ministerstvo zdravotnictví v současné době tuto problematiku řeší a ve spolupráci s odbornými společnostmi a farmaceutickými odborníky zjišťuje, zda by byly i v naší zemi vhodné podmínky pro využití některých komponent konopí. Po shromáždění potřebných podkladů spolu se zdravotnickými odborníky zváží, zda při poskytování zdravotní péče u některých vyspecifikovaných onemocnění využijeme dovozu surovin nebo již v některých evropských zemích zaregistrovaných léčivých přípravků.

Na základě podkladů, které jsem si vyžádal z věcně příslušného Ministerstva zdravotnictví, Vám závěrem sděluji následující:
  • Ministerstvo zdravotnictví vázáno Úmluvou o omamných látkách nemůže a nehodlá povolit volné pěstování konopí.
  • Ministerstvo zdravotnictví má vážné a oprávněné obavy z masivních úniků nekontrolované pěstovaného a distribuovaného konopí bez lékařského předpisu a důsledné centrální evidence.
  • Ministerstvo zdravotnictví nebrání případnému dovozu hromadně vyráběných léčivých přípravků, řádně registrovaných (i Česká republika je jedním ze států, na jehož území probíhají již několik let klinické studie s přípravkem Sativex, což je nosní sprej, vyrobený z přírodního rostlinného materiálu - studie probíhají na onkologických a neurologických pracovištích - výsledky by měly být vyhodnoceny snad již v tomto roce).
  • Ministerstvo zdravotnictví se samozřejmě nebrání ani eventuální výrobě léčivého přípravku z konopí na našem území, ovšem za stejných podmínek, které musí splňovat výroba jakéhokoli jiného hromadně vyráběného léčivého přípravku s obsahem návykové látky. Žádný léčivý přípravek není bez určitých rizik možného poškození zdravotního stavu pacienta, je proto nezbytné tato rizika předem identifikovat a minimalizovat.
S pozdravem

RNDr. Petr Nečas, v.r. předseda vlády České republiky