Premiér Bohuslav Sobotka

Stížnost předsedovi vlády na rozhodnutí Úřadu vlady najdete ZDEŽádost o informace


Vážený pane předsedo

Sdělte prosím v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím informaci k těmto skutečnostem:

1.   Exekutiva prvně oznámila po vstupu do EU změnu technických předpisů zákona o návykových látkách ve věci výroby cannabis pod č. 2012/329/CZ při novelizaci zákonem č. 273/2013 Sb.

2.     Správnost stanoviska exekutivy, že zákon o návykových látkách jako technický předpis  a podléhá notifikaci u Evropské komise potvrzovala již před vstupem do EU veřejná databáze TRIS s notifikacemi členských zemí EU.

3.     Konkrétně potřebu notifikace potvrdil Parlamentní institut v analýze k zákonu č. 50/2013 Sb. (cannabis do lékáren) pod č.j. 0590P /2012,  rovněž tak UNMZ jako vrcholový státní orgán ke Směrnici 98/34/ES pod č.j. 08780/5000/2014, č.j. 02296/1200/2015 a 02583/1001/2015, MZ ČR pod č.j. MZDR 64818/2014/TIS a  MZDR 40243/2013. Výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/

4.     UNMZ uvedl: notifikovány byly ustanovení §§ 8, resp. 5, odst. 5. zákona o návykových látkách, nebyly notifikovány ustanovení technických předpisů výroby cannabis v §§ 8, resp. 5, odst. 5. v novelizacích v roce 2008 novelou č. 141/2009 Sb., resp. v roce 2012 novelou č. 50/2013 Sb. Dodnes ve věci výroby cannabis nebyly notifikovány novelizace technických předpisů dle §§ 15, písm. e), 24a), 24b) a 29 zákona o návykových látkách, viz databáze TRIS.

5.     Soudy od roku 2010 včetně nejvyššího a ústavního soudu opakovaně tvrdí (ústavní soud věc vůbec neodůvodňuje, pouze odkazuje na NS a na svá předchozí neodůvodněná rozhodnutí), že není s odkazem na článek 267 ods. 3 Smlouvy o fungování EU potřeba předložit ve věci notifikace a výkladu práva EU předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU (viz případně konkrétní znění otázek  SDEU na http://europe-cannabis.eu/), protože zákon o návykových látkách údajně není technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES a přímo v dané věci transponuje Nařízení ES o prekurzorech, když přitom Nařízení ES se do zákona transponovat nemohou a cannnabis není prekurzorem, viz strana 11 u rozhodnutí č.j. 8 Tdo 1231/2011 a II. ÚS 664/12,  IV.ÚS 4859/12,  II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14. V roce 2015 NS i po doložení předmětných důkazů pod č.j. 11 Tdo 181/2015 rovněž na straně 11 opětovně zamítl položit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

Sdělte: Má právní výrok exekutivy jednající v dané věci úkony v oblasti závazků vyplývajících z mezinárodního práva přednost před zcela opačným právním výrokem justice jednající v dané věci pouze z hlediska českého práva?

Komentář: Ping – pong trestních soudů a exekutivy hrdinsky každý rok s mačetami kosící výzkumnickou farmu cannabis a způsobující společně nevinným lidem trestné činy i ve čtvrtém odstavci dle § 149, což však soudy a státní zastupitelství zakazují vyšetřovat,  jistě nespadá pod pojem právní stát. 

V Olomouci 29.června 2015                  Dušan Dvořák, MMCA, v.r.

Žadatel: Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc