Žádost o vydání licence MZ ČR k pěstování konopí k léčbě a výzkumuCannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

                                                                                  

Ministr zdravotnictví – rozkladová komise
Ministerstvo zdravotnictví ČRVěc: Opakovaná stížnost a odvolání na rozhodnutí MZ ČR – rozkladové komisi ministra

1.     Dne 8.3.2015 jsme požádali o o urgentní vydání povolení (licence) k pěstování a zpracování cannabis s obsahem do i nad 0,3 % léčivého kanabinoidu THC k terapeutickým a výzkumným účelům

2.     MZ ČR nás dne 30.3.2015 pod č.j. 12700/2015-1/OPL vyzvalo, bychom žádost podali na formulářích MZ ČR dle § 4 zákona o NL, aniž uvedlo, že žadateli garantuje vyjímku  ze zákona pro získání předmětného povolení k výrobě konopných produktů (masti, čípky, spray, kapky atd.), které, jak bylo doloženo, není dle §§ 24 a) a 24 b) zákona o NL možné vydat, neboť pěstovat konopí může pouze licencovaný pěstitel a konopný květ musí odevzdat SUKLu.

3.     Tento postup MZ ČR jsme dne 7.4.2015 napadli stížností a odvoláním a doložili rozhodné skutečnosti a podaly předběžné otázky.
;
4.     Do dnešního dne MZ ČR o stížnosti a odvolání nerozhodlo, a to za situace, kdy MZ ČR vyhlášku č. 221/2013 Sb. nezákonně monopolizující 4 holandské genetiky konopí přijalo v květnu 2012 s odůvodněním notifikace dle Směrnice 98/34/ES v nouzovém režimu pro Evropskou komisi s argumentací ohrožení života a zdraví lidí, aby následně do prosince 2014 žádný občan ČR konopí v lékárně neobdržel díky obstrukcím resortu MZ ČR, následně jen ten nejbohatší občan konopný květ s cenou za gram 300 Kč( cca 10 tisíc měsíčně léčba) od prosince 2014 získal, leč zákonodárci povolili jako terapeutické toliko kouření květu konopí, což je opět v rozporu se zákonem.

5.     Proti postupu MZ ČR nevydat nám povolení  k výrobě konopných produktů podáváme stížnost rozkladové komisi ministra
V Olomouci dne 18.5.2015              Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Přílohy:
Žádost z 8.3.2015
Stížnost a odvolání z 7.4.2015
Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

                                                                                  
Ministerstvo zdravotnictví ČRVěc: žádost o urgentní vydání povolení (licence) k pěstování a zpracování cannabis s obsahem do i nad 0,3 % léčivého kanabinoidu THC k terapeutickým a výzkumným účelům


V souladu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36) a judikátem Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) o právu občanů EU na cannabisterapii a vědecký výzkum této disciplíny a v souladu s nenotifikací novelizací technických předpisů zacházení s cannabis dle § 5, odst. 5 a pěstování a distribuci cannabis dle §§ 24 a) a 24 b) zákona o návykových látkách zákonem č. 50/2013 Sb. (cannabis do lékáren) Evropské komisi dle povinnosti Směrnice 98/34/ES a ustálenou judikaturou Soudního dvora EU k nenotifikovanému – nevymahatelnému – neúčinnému technickému předpisu č.j. C -194/ 94 a C-390/99,  C‑267/03 a C-20/05

vás laskavě žádáme o urgentní vydání povolení (licence)

k pěstování, zpracování a distribuci cannabis s obsahem do i nad 0,3 % léčivého kanabinoidu THC k terapeutickým a výzkumným účelům.

Vydání povolení (licence) rovněž  žádáme v souladu s články 2, 3, 5, 8, 9,14 a 17 Evropské úmluvy o lidských právech,   články II, III, § 8 a) a b), § 9 odst. 4  písm. b) zákona o zdraví lidu a §§ 12, odst. 2, 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku.V Olomouci dne 8.3.2015                            Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 OlomoucMinisterstvo zdravotnictví ČR


Věc: Stížnost a odvolání na rozhodnutí MZ ČR ze dne 30.3.2015 č.j. 12700/2015-1/OPL

1.     Dne 8.3.2015 jsme podali žádost o urgentní vydání povolení (licence) k pěstování a zpracování cannabis s obsahem do i nad 0,3 % léčivého kanabinoidu THC k terapeutickým a výzkumným účelům

2.     Žádost jsme odůvodnili následovně:

3.     V souladu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36) a judikátem Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) o právu občanů EU na cannabisterapii a vědecký výzkum této disciplíny a v souladu s nenotifikací novelizací technických předpisů zacházení s cannabis dle § 5, odst. 5 a pěstování a distribuci cannabis dle §§ 24 a) a 24 b) zákona o návykových látkách zákonem č. 50/2013 Sb. (cannabis do lékáren) Evropské komisi dle povinnosti Směrnice 98/34/ES a ustálenou judikaturou Soudního dvora EU k nenotifikovanému – nevymahatelnému – neúčinnému technickému předpisu č.j. C -194/ 94 a C-390/99,  C‑267/03 a C-20/05 vás laskavě žádáme o urgentní vydání povolení (licence) k pěstování, zpracování a distribuci cannabis s obsahem do i nad 0,3 % léčivého kanabinoidu THC k terapeutickým a výzkumným účelům.  Vydání povolení (licence) rovněž  žádáme v souladu s články 2, 3, 5, 8, 9,14 a 17 Evropské úmluvy o lidských právech,   články II, III, § 8 a) a b), § 9 odst. 4  písm. b) zákona o zdraví lidu a §§ 12, odst. 2, 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku.

4.     Přestože je MZ ČR známo, že žadatel jako fyzická osoba a později jako zakladatel právnických osob Konopí je lék, o.s., Open Royal Academy a Diag Human Cannabis (viz reference na odbornou činnost na www.konopijelek.cz Dokumenty a studie) od roku 2000, resp. 2008 opakovaně žádal o vydání výše uvedené licence, nebo alespoň odborného osvědčení k pokusnickému bádání dle § 5 odst. 5 zákona o NL a
5.     Přestože žádal ustanovit odrůdovou banku medicínských semen a ověřeně léčivá semena cannabis registroval u MZ ČR, naposledy pak 18 genetik po jednání s ministrem zdravotnictví v roce 2012 a
6.     Přestože je MZ ČR známo, že nevydáním licence MZ ČR způsobilo občanům těžká ublížení na zdraví včetně ublížení na zdraví s následkem smrti, což rovněž doložili soudní znalci vládě, policejnímu prezidentovi, ministrům vnitra, spravedlnosti a zdravotnictví a soudům, viz  http://soudniznalec.blogspot.cz/  a
7.     Přestože je MZ ČR známo (viz též rozhodnutí ze dne 23.3. 2015 č.j. MZDR 14302/2015/TIS, že výroba léčiv z cannabis je nejen v rozporu s unijními předpisy, ale též v rozporu s unijními předpisy je zapovězena výroba léčiv z cannabis (kdy pouze vítěz tendru získá licenci a musí všechen cannabis kromě cannabis flos zlikvidovat a cannabis flos odevzdat SUKLu a nesmí se tedy vyrábět masti, čípky, spray atd,) dne 30.3.2015 pod č.j. 12700/2015-1/OPL MZ ČR rozhodlo, aniž uvedlo, že žadateli 100% garantuje zákonnou výjimku k výrobě léčiv z cannabis, že žádost není v souladu s § 4 zákona o NL, tzn. že žadatel nedisponuje povolením k zacházení s cannabis.  

8.     Proti této letité aroganci a cynismu MZ ČR podáváme stížnost a odvolání, neboť jednání MZ ČR je v hlubokém rozporu s evropským, unijním i českým právem, konkrétně uveďme tato ustanovení správního řádu.

9.     § 2  (1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.   
(2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.
(3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.
(4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
10.  § 4 (4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
11. § 6 (1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).
(2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování údajů podle tohoto ustanovení má správní orgán vůči třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou týkat, stejné postavení jako dotčená osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje.

12. Proto v souladu s § 57 správního řádu žádáme odvolací orgán, aby v rámci odvolání vyřešil tyto předběžné otázky, které dokládají oprávněnost naší žádosti

13. Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim, kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?  
14. Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s  cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
15. Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
16. Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejíž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?
17. Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
18. Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55
19. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?    
20.  Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?
21. Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu

22. Pokud odvolací orgán výše uvedené posoudil z hlediska zákona a práva, je žadatel  hluboce přesvědčen, že MZ ČR je povinno vydat toto rozhodnutí:


Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc v zastoupení předsedy správní rady a vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušana Dvořáka, MMCA získává níže uvedeného dne a roku povolení (licenci) k pěstování, zpracování a distribuci cannabis s obsahem do i nad 0,3 % léčivého kanabinoidu THC k terapeutickým a výzkumným účelům.  V Olomouci dne 7. dubna 2015                              Dušan Dvořák, MMCA